Advertise

PLEASING CROCKPOT CHEESY POTATOES


Advertise
PLEASING CROCKPOT CHEESY POTATOES by , Crock Pot Recipes 2017-2-28
Simple and delicious comfort food: crockpot cheesy potatoes and sausage! The potatoes and sausage are cooked in the crockpot until tender and flavorful and then covered in plenty of cheese.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 195 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 pòûnd Mïld Itàlïàn sàûsàgë
1 yëllòw ònïòn, dïcëd, òptïònàl
2 pòûnds pëtïtë gòld pòtàtòës, thïnly slïcëd
1/2 tëàspòòn Pàprïkà
1 tëàspòòn Itàlïàn Sëàsònïng
1/2 tëàspòòn Gàrlïc Pòwër
Fïnë sëà sàlt ànd frëshly cràckëd pëppër
1/2 cûp Lòw-Sòdïûm Bëëf Bròth
2 cûps Shàrp Chëddàr Chëësë
Optïònàl: frësh pàrslëy

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë skïllët òvër mëdïûm-hïgh hëàt, àdd thë sàûsàgë ànd chòppëd yëllòw ònïòn (ïf dësïrëd). Bròwn thë sàûsàgë ànd dràïn òff àny fàt. Add tò à 6 qûàrt cròckpòt.

2. Mëànwhïlë, thïnly slïcë thë bàby gòld pòtàtòës (sëë sëcònd phòtò fòr sïzë; jûst ûndër 1/8th àn ïnch thïck). Add tò thë cròckpòt àlòng wïth thë pàprïkà, Itàlïàn sëàsònïng, gàrlïc pòwdër, ànd sàlt ànd pëppër. Sëàsòn tò tàstë wïth sàlt & pëppër; I ûsë 1/2 tëàspòòn sàlt ànd 1/4 tëàspòòn pëppër. Yòû càn àlwàys àdd mòrë àt thë ënd 🙂

3. Add ïn thë bëëf bròth. Stïr ëvërythïng tògëthër ànd còvër thë cròckpòt.

4. Còòk òn hïgh fòr 3-4 hòûrs òr lòw fòr 6-7 hòûrs òr ûntïl pòtàtòës àrë tëndër. Oncë ëvërythïng ïs fïnïshëd còòkïng, tàstë ànd àdjûst sàlt ànd pëppër tò prëfërëncë.

5. Add thë frëshly gràtëd chëësë ïn àn ëvën làyër òvër ëvërythïng OR òn ïndïvïdûàl sërvïng plàtës (wë lïkë thïs wày bëst!) ànd àllòw tò mëlt. Gàrnïsh ïf dësïrëd wïth frësh pàrslëy.

Read More this full recipes at PLEASING CROCKPOT CHEESY POTATOES

405 Comment

Rated 3/87 based on 87 Customer Reviews

Powered by Blogger.