Advertise

INCREDIBLE INSTANT POT CHICKEN BROCCOLI RICE BOWL


Advertise
INSTANT POT CHICKEN BROCCOLI RICE BOWL by , Instant Pot Recipes 2017-7-29
Instant Pot Chicken Broccoli Rice Bowl–brown rice is topped with a savory asian-inspired sauce, tender pieces of chicken and bright green, barely cooked broccoli florets.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 cûp chïckën bròth
1/2 cûp òystër sàûcë
1/4 cûp lòw sòdïûm sòy sàûcë
1/4 cûp bròwn sûgàr
1 tsp tòàstëd sësàmë òïl
1 tsp gàrlïc pòwdër
2 lbs fròzën bònëlëss, skïnlëss chïckën thïghs òr brëàsts
3 Tbsp còrnstàrch
3 Tbsp wàtër
1 (16 òz) pàckàgë fròzën bròccòlï flòrëts
Hòt còòkëd rïcë

INSTRUCTIONS:


1. Còmbïnë thë chïckën bròth, òystër sàûcë, sòy sàûcë, bròwn sûgàr, sësàmë òïl ànd gàrlïc pòwdër ïn thë Instànt Pòt. Whïsk wëll. Add ïn thë chïckën.

2. Sëcûrë thë lïd. Màkë sûrë vàlvë ïs òn “sëàlïng.” Sët thë tïmër òn thë mànûàl fûnctïòn tò 18 mïnûtës (fòr chïckën thïghs) ànd 15 mïnûtës (fòr chïckën brëàsts). Whën thë tïmër bëëps lët thë prëssûrë rëlëàsë nàtûràlly fòr 10 mïnûtës ànd thën rëmòvë thë rëst òf thë prëssûrë by mòvïng thë vàlvë tò “vëntïng.”

3. Opën thë Instànt Pòt ànd rëmòvë thë chïckën tò à cûttïng bòàrd. Shrëd òr cût thë chïckën ïntò pïëcës.

4. In à smàll bòwl stïr tògëthër thë còrnstàrch ànd wàtër. Stïr thë còrnstàrch slûrry ïntò thë Instànt Pòt. Tûrn thë Instànt Pòt tò “sàûtë” ànd lët thë sàûcë thïckën. As thë sàûcë ïs thïckënïng stïr ïn thë fròzën vëgëtàblës. Whën sàûcë ïs thïckënëd ànd vëgëtàblës àrë wàrmëd thròûgh stïr thë chïckën bàck ïntò thë Instànt Pòt.

5. Sërvë chïckën, sàûcë ànd vëgëtàblës òvër hòt còòkëd rïcë.

Read More this full recipes at INSTANT POT CHICKEN BROCCOLI RICE BOWL

863 Comment

Rated 5/94 based on 94 Customer Reviews

Powered by Blogger.