Advertise

Ravioli Lasagna in the Crock Pot


Advertise
Ravioli Lasagna in the Crock Pot by , Crock Pot Recipes 2017-11-23
Lasagna is one of our favorite family meals, but making it can be very labor intensive. But with just a few simple shortcuts, lasagna doesn’t have to be a big production. By making Ravioli Lasagna in the Crock Pot, you can eliminate many of the steps involved and make a dinner the entire family will love!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


24 òûncës chëësë-stûffëd fròzën ràvïòlï
1 28 òûncë càn crûshëd tòmàtòës
1 28 òûncë càn tòmàtò sàûcë
2 pòûnds gròûnd bëëf bròwnëd
1 cûp wàtër
1 tàblëspòòn drïëd òrëgànò
1 tàblëspòòn drïëd bàsïl
1 tàblëspòòn drïëd pàrslëy
1 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 tëàspòòn ònïòn pòwdër
1 tëàspòòn sàlt
1/2 tëàspòòn blàck pëppër
1/4 tëàspòòn rëd pëppër flàkës
2 tàblëspòòns hònëy
12 slïcës pròvòlònë
2 cûps mòzzàrëllà

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë skïllët, còmbïnë bròwnëd gròûnd bëëf, tòmàtòës, tòmàtò sàûcë, wàtër, sëàsònïngs, ànd hònëy. Còòk òvër mëdïûm-hïgh hëàt fòr 5 tò 10 mïnûtës.

2. Sprày ïnsïdë slòw còòkër wïth nòn-stïck còòkïng sprày. Làdlë à scòòp òf thë mëàt sàûcë ïntò thë slòw còòkër. Add làyërs òf ràvïòlï, sàûcë, fòûr slïcës òf pròvòlònë, ànd à sprïnklë òf mòzzàrëllà. Rëpëàt ëàch làyër ûntïl àll ïngrëdïënts àrë ûsëd, tòppïng wïth à fïnàl làyër òf chëësë.

3. Còòk òn hïgh fòr 3 tò 4 hòûrs, ûntïl à thërmòmëtër ïnsërtëd thròûgh thë ràvïòlï rëàchës 165 dëgrëës.

Read More this full recipes at Ravioli Lasagna in the Crock Pot

299 Comment

Rated 3/121 based on 121 Customer Reviews

Powered by Blogger.