Advertise

Corned Beef and Cabbage Soup


Advertise
Corned Beef and Cabbage Soup by , Soup Recipes 2018-12-23
A simple and tasty corned beef and cabbage soup!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 130 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òïl
1 ònïòn, dïcëd
2 càrròts, dïcëd
2 stàlks cëlëry, dïcëd
3 clòvës gàrlïc, chòppëd
4 cûps chïckën bròth (òr bëëf bròth òr hàm bròth)
1 pòûnd ràw còrnëd bëëf ïn pïcklïng jûïcës, dïcëd
2 pòtàtòës, pëëlëd ànd dïcëd
2 cûps càbbàgë, shrëddëd
sàlt ànd pëppër tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt thë òïl ïn à làrgë sàûcë pàn òvër mëdïûm-hïgh hëàt, àdd thë ònïòns, càrròts ànd cëlëry ànd còòk ûntïl tëndër, àbòût 3-5 mïnûtës, bëfòrë àddïng thë gàrlïc ànd còòkïng ûntïl fràgrànt, àbòût à mïnûtë.

2. Add thë bròth, còrnëd bëëf, pòtàtòës ànd càbbàgë, brïng tò à bòïl, rëdûcë thë hëàt ànd sïmmër ûntïl thë bëëf ïs tëndër, àbòût 1-2 hòûrs.

Read More this full recipes at Corned Beef and Cabbage Soup

215 Comment

Rated 3/75 based on 75 Customer Reviews

Powered by Blogger.