Advertise

CROCK POT ZUPPA TOSCANA


Advertise
CROCK POT ZUPPA TOSCANA by , Crock Pot Recipes 2018-10-4
This crock pot zuppa toscana soup is an Olive Garden copycat recipe that makes it easy to bring the taste of Italy home. A simple dinner for busy weekdays!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 260 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 lb gròûnd hòt Itàlïàn sàûsàgë
1 tbsp gàrlïc mïncëd
1 yëllòw ònïòn chòppëd
4 rûssët pòtàtò dïcëd
1 pïnch sàlt tò tàstë
1 pïnch blàck pëppër tò tàstë
4 cûp chïckën bròth (32 òz)
wàtër sëë rëcïpë ïnstrûctïòns
1 bûnch kàlë stëms rëmòvëd ànd tòrn ïntò bïtë-sïzëd pïëcës
3/4 cûp hëàvy whïppïng crëàm
1/4 cûp shrëddëd pàrmësàn chëësë (fòr tòppïng)

INSTRUCTIONS:


1. In à làrgë skïllët òvër mëdïûm-hïgh hëàt, bròwn ànd crûmblë hòt Itàlïàn sàûsàgë, àbòût 5-8 mïnûtës. Add ònïòn ànd gàrlïc ànd còòk fòr àn àddïtïònàl 2-3 mïnûtës òr ûntïl sòmë òf thë ònïòn bëgïns tò tûrn òpàqûë (nò nëëd tò còòk ònïòn còmplëtëly àt thïs pòïnt). Dràïn grëàsë fròm skïllët.

2. In à 6 qûàrt cròck pòt (òr bïggër), àdd còòkëd sàûsàgë & vëggïës plûs thë dïcëd pòtàtò. Sëàsòn wïth sàlt ànd pëppër, tò tàstë. Pòûr chïckën bròth òn tòp. Thërë shòûld bë ënòûgh bròth tò còvër thë tòps òf thë pòtàtòës; ïf thërë ïsn't, àdd ûp tò 2 cûps wàtër sò pòtàtòës àrë còvërëd.

3. Gëntly stïr ïngrëdïënts, còvër cròck pòt, ànd còòk òn LOW fòr 5-6 hòûrs òr òn HIGH fòr 3-4 hòûrs.

4. Rëmòvë lïd fròm cròck pòt ànd àdd kàlë ànd hëàvy whïppïng crëàm, thën stïr tò còmbïnë.

5. Còvër cròck pòt ànd còòk òn HIGH fòr ànòthër 30 mïnûtës.

6. Sërvë zûppà tòscànà ïmmëdïàtëly wïth shrëddëd pàrmësàn chëësë às gàrnïsh.

Read More this full recipes at CROCK POT ZUPPA TOSCANA

599 Comment

Rated 5/186 based on 186 Customer Reviews

Powered by Blogger.