Advertise

CHICKEN NOODLE CASSEROLE


Advertise
CHICKEN NOODLE CASSEROLE by , Casserole Recipes 2017-6-4
This comforting and delicious casserole has all the elements of the classic soup and more! This is a family-favorite!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps ûncòòkëd ëgg nòòdlës
2 cûps còòkëd, shrëddëd chïckën
1 (10 òz.) pàckàgë fròzën pëàs ànd càrròts
1 (10 òz.) pàckàgë fròzën còrn
1 cûp mïlk
1 (10 òz.) càn crëàm òf chïckën sòûp
1 (10 òz.) càn crëàm òf mûshròòm sòûp
sàlt ànd pëppër, tò tàstë
1/2 Tàblëspòòn drïëd mïncëd ònïòn
2 Tàblëspòòns mëltëd bûttër
1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1/2 tëàspòòn Itàlïàn sëàsònïng (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350° F. Sprày à 9x13 ïnch bàkïng dïsh wïth nònstïck sprày.

2. Bòïl ëgg nòòdlës àccòrdïng tò pàckàgë dïrëctïòns. Dràïn wàtër.

3. Mëànwhïlë, ïn à làrgë bòwl còmbïnë àll thë òthër rëmàïnïng ïngrëdïënts. Add còòkëd nòòdlës tò mïxtûrë. Gëntly stïr tò còmbïnë ëvërythïng. Pòûr ïntò prëpàrëd bàkïng dïsh. Còvër wïth fòïl.

4. Bàkë 30 mïnûtës òr ûntïl hëàtëd thròûgh. Rëmòvë fròm òvën ànd lët stànd 5 mïnûtës bëfòrë sërvïng. Enjòy!

Read More this full recipes at CHICKEN NOODLE CASSEROLE

147 Comment

Rated 3/63 based on 63 Customer Reviews

Powered by Blogger.