Advertise

SLOW COOKER BALSAMIC CHICKEN


Advertise
SLOW COOKER BALSAMIC CHICKEN
SLOW COOKER BALSAMIC CHICKEN by ,
Tödây’s slow cookér balsamïc chïckén ïs öné thât’s réâlly éâsy tö prép ând réqùïrés jùst â féw bâsïc ïngrédïénts. All kïnds öf gööd thïngs âböùt thât! It’s â récïpé I örïgïnâlly câmé ùp wïth ât â fâmïly béâch vâcâtïön, whén wé weré stayïng ïn â cöndö ând dïdn’t wânt tö hâvé tö bùy töö mùch stùff för öùr dïnnérs.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 1/2 lbs. bönéléss, skïnléss chïckén bréâsts
2 téâspööns Itâlïân séâsönïng
1/2 téâspöön gârlïc pöwdér
1/2 téâspöön sâlt
1/4 téâspöön blâck péppér
1 médïùm önïön, thïnly slïcéd
1 14.5 öz. cân dïcéd tömâtöés, drâïnéd
1/2 cùp bâlsâmïc vïnégâr
1/2 cùp löw-södïùm chïckén bröth
För sérvïng:
chöppéd frésh pârsléy

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cömbïné Itâlïân séâsönïng, gârlïc pöwdér, sâlt ând péppér ïn â smâll böwl ând sprïnklé övér chïckén bréâsts. Plâcé chïckén bréâsts ïn thé ïnsért öf thé slöw cöökér.

2. Töp chïckén wïth önïön slïcés ând dïcéd tömâtöés. Pöùr bâlsâmïc vïnégâr ând chïckén bröth övér chïckén.

3. Cövér ând cöök ön löw för 6-7 höùrs ör hïgh för 3-4 höùrs.

4. Sérvé höt, sprïnkléd wïth chöppéd frésh pârsléy.
Read More this full recipes at SLOW COOKER BALSAMIC CHICKEN

788 Comment

Rated 4/131 based on 131 Customer Reviews


Powered by Blogger.