Advertise

SLOW COOKER NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICHES


Advertise
SLOW COOKER NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICHES by , Slow Cooker Recipes 2018-4-17
Cooked low and slow these Slow Cooker Nashville Hot Chicken Sandwiches are an easy, tasty no fuss weeknight meal that is tempting for the whole family!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 300 minutes
Total time: 310 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


4 bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts
3/4 cûp vëgëtàblë òïl
3 Tbs càyënnë pëppër
2 Tbs bròwn sûgàr
1 tsp chïlï pòwdër
1 tsò gàrlïc pòwdër
1 tsp smòkëd pàprïkà
2 Tbs wàtër
2 Tbs còrnstàrch
Pïcklës
1 bàg bròccòlï slàw
1/2 cûp màyò
2 tsp àpplë cïdër vïnëgàr
3-4 tsp sûgàr
Sàlt ànd pëppër

INSTRUCTIONS:


1. In bòwl whïsk tògëthër yòûr òïl, càyënnë pëppër, bròwn sûgàr, chïlï pòwdër, gàrlïc pòwdër ànd smòkëd pàprïkà, sët àsïdë.

2. Plàcë 4 chïckën brëàsts ïn thë bòttòm òf à slòw còòkër, pòûr sàûcë òvër thë tòp ànd còvër ànd còòk òn lòw fòr 4-5 hòûrs.

3. Rëmòvë lïd ànd shrëd yòûr chïckën

4. Oncë shrëddëd ïn smàll bòwl whïsk tògëthër yòûr wàtër ànd còrnstàrch ànd pòûr ïntò shrëddëd chïckën ànd stïr.

5. Còvër ànd còòk òn hïgh fòr àbòût 15 mïnûtës tò thïckën à lïttlë.

6. Mëànwhïlë ïn làrgë bòwl mïx tògëthër àll yòûr slàw ïngrëdïënts.

7. Plàcë shrëddëd chïckën òn bûn ànd tòp wïth slàw ànd pïcklës.

Read More this full recipes at SLOW COOKER NASHVILLE HOT CHICKEN SANDWICHES

322 Comment

Rated 5/240 based on 240 Customer Reviews

Powered by Blogger.