Advertise

Slow-cooked Red Wine Beef Stew


Advertise
Slow-cooked Red Wine Beef Stew
Slow-cooked Red Wine Beef Stew by ,
A rïch Frénch-stylé bééf stéw wïth réd wïné ând végétâblés. Yöù'll lövé thé ïnténsé flâvör ând ït's sö éâsy tö mâké ïn â Dùtch övén - löw ând slöw!Sérvé thïs stéw wïth wïdé égg nöödlés ör sïmply wïth crùsty bréâd ând â sâlâd

Prep Time: 25 minutes
Cook time: 120 minutes
Total time: 145 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


3 pöùnd bééf chùck röâst
Köshér sâlt (Dïâmönd brând)
3 tâbléspööns éxtrâ-vïrgïn ölïvé öïl
3 shâllöts, fïnély chöppéd
2 tâbléspööns âll-pùrpösé flöùr
1 tâbléspöön tömâtö pâsté
4 whölé gârlïc clövés, pééléd
Blâck péppércörns ïn â péppérmïll
1 1/2 cùps héârty réd wïné, sùch âs syrâh, mérlöt ör Cötés-dù-Rhöné
1 - 2 cùps bééf ör chïckén bröth ör wâtér
2 bây léâvés ând 4 sprïgs éâch thymé ând rösémâry, tïéd ïntö â bùndlé wïth strïng
2 lârgé cârröts, pééléd ând slïcéd ïntö 1-ïnch chùnks
1 cùp chöppéd lééks
1 fénnél bùlb, stéms ând töùgh öùtér lâyérs trïmméd, slïcéd ïntö 1/2-ïnch wédgés
1 tâbléspöön éxtrâ-vïrgïn ölïvé öïl
Chöppéd frésh Itâlïân pârsléy
Grâtéd frésh örângé zést (öptïönâl)

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât övén tö 350 dégréés wïth thé râck ïn thé céntér.

2. Trïm thé bééf öf éxcéss fât ând ând slïcé ïntö 3-ïnch chùnks. Séâsön thé bééf événly wïth 2 téâspööns sâlt.

3. Héât thé öïl ïn â lârgé Dùtch övén ör héâvy câssérölé övér médïùm-hïgh héât. Séâr thé bééf ïn bâtchés ùntïl bröwnéd. Rémövé tö â plâttér.

4. Löwér thé héât tö médïùm ând âdd thé shâllöt tö thé pöt. Cöök 5 mïnùtés, stïrrïng évéry nöw ând thén, ùntïl ït's söfténéd. Rétùrn thé bééf tö thé pöt ând sprïnklé wïth flöùr. Stïr ïn thé tömâtö pâsté, gârlïc, wïné, 1 téâspöön sâlt ând 15 tùrns öf thé péppér mïll.

5. Brïng tö â sïmmér, thén âdd énöùgh bröth tö jùst cövér thé bééf. Töss ïn thé hérb bùndlé. Cövér thé pöt wïth â shéét öf pârchmént ör föïl, thén töp wïth thé pöt lïd.

6. Plâcé ïn thé övén tö brâïsé för 2 1/2 – 3 höùrs. Thé cöökïng lïqùïd wïll bé slïghtly rédùcéd ând thé méât shöùld fâll âpârt whén pröddéd wïth â förk.

7. Pùt thé cârröts, lééks ând fénnél ïn â lârgé skïllét wïth 1/4 cùp wâtér, 1 tâbléspöön éxtrâ-vïrgïn ölïvé öïl ând 1/2 téâspöön sâlt. Plâcé övér hïgh héât ùntïl thé wâtér böïls. Cövér ând löwér héât tö â sïmmér. Cöök ùntïl thé végétâblés âré téndér bùt stïll cölörfùl, âböùt 10 mïnùtés.

8. Jùst béföré sérvïng, stïr thé végétâblés ïntö thé stéw. Tâsté för séâsönïng Sprïnklé wïth pârsléy ând âböùt â téâspöön frésh örângé zést. Sérvé övér wïdé égg nöödlés, pârmésân pöléntâ ör wïth crùsty bréâd âlöngsïdé

Read More this full recipes at Slow-cooked Red Wine Beef Stew

613 Comment

Rated 4/250 based on 250 Customer Reviews


Powered by Blogger.