Advertise

Pressure Cooker Instant Pot Fried Cabbage


Advertise
Pressure Cooker Instant Pot Fried Cabbage
Pressure Cooker Instant Pot Fried Cabbage by ,
If yöù lövé stéâméd câbbâgé wïth bâcön yöù cân nöw mâké ït ïn jùst 3 mïnùtés ùsïng thïs éâsy préssùré cöökér frïéd câbbâgé récïpé! Lövé my Instânt Pöt!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 3 minutes
Total time: 13 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 héâd câbbâgé
3 slïcés bâcön öptïönâl
2 tbsp ölïvé öïl
1 c végétâblé bröth
1/2 tsp gârlïc sâlt
1/2 tsp sâlt
1/2 tsp séâsönéd sâlt
1/2 tsp pâprïkâ
1/2 önïön dïcéd
3 tbsp söy sâùcé wé ùséd löw södïùm
1/2 tsp chïlï pöwdér

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Add yöùr ölïvé öïl ând dïcéd bâcön tö yöùr préssùré cöökér ând sét tö sâùté. (cân âdd yöùr frésh önïöns nöw ïf yöù wïsh tö söftén)

2. Cöök ùntïl bâcön ïs döné, nöt crïspy döné bùt méât ïs cöökéd. Tùrn Instânt Pöt öff/câncél! Scrâpé böttöm öf pöt, âdd 1/4 c öf yöùr végétâblé bröth tö déglâzé böttöm sö bùrn nötïfïcâtïön döésn't cömé ön.

3. Cùt yöùr héâd öf câbbâgé ïntö chùnks, sépârâté léâvés ând âdd ïntö yöùr préssùré cöökér.

4. Pöùr yöùr rémâïnïng végétâblé bröth övér yöùr câbbâgé léâvés.

5. Sprïnklé âll spïcés ând söy sâùcé ön töp âs wéll âs âny typé öf önïöns yöù mây wânt tö âdd ïf théy ârén't ïn âlréâdy.

6. Stïr géntly tö cöât âll léâvés wïth spïcés.

7. Clösé lïd ând stéâm vâlvé ând sét tö hïgh préssùré för 3 mïnùtés (2 mïnùtés ïf yöù wânt câbbâgé tö bé fïrmér).

8. Dö â qùïck réléâsé ând énjöy!
Read More this full recipes at Pressure Cooker Instant Pot Fried Cabbage

429 Comment

Rated 5/175 based on 175 Customer Reviews


Powered by Blogger.