Advertise

One Pot Thai Chicken Noodle Soup


Advertise
One Pot Thai Chicken Noodle Soup
One Pot Thai Chicken Noodle Soup by , thai soup,chicken,soup recipes 2018-7-21
ONE POT Thai Chicken Noodle Soup – this is one of my favorite soups I have ever tasted let alone made! Its way better than takeout with layers of warm, comforting aromatic coconut broth infused with red curry, ginger, garlic, lime and sriracha all bursting with pulled chicken, rice noodles, carrots, bell peppers, mushrooms and cauliflower!

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 35 minutes
Total time: 65 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2 tàblëspòòns òlïvë òïl
1 pòûnd bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts slïcëd thròûgh thë ëqûàtòr tò crëàtë thïn fïllëts
1 ònïòn, chòppëd
2 mëdïûm càrròts, slïcëd
2-4 tàblëspòòns rëd cûrry pàstë
1 tàblëspòòn frëshly gràtëd gïngër
4 gàrlïc clòvës, mïncëd
5 cûps lòw sòdïûm chïckën bròth
2 14 òz. càns qûàlïty còcònût mïlk (I lòvë Chàkòàh)
2 tàblëspòòns lòw sòdïûm sòy sàûcë
2 tàblëspòòns fïsh sàûcë
2 tàblëspòòns bròwn sûgàr
5-6 kàffïr lïmë lëàvës (fïnd àt nûts.còm)
1 tàblëspòòn drïëd bàsïl
1 1/2 tëàspòòns sàlt
1/2 tëàspòòn pëppër
8 òz. crëmïnï mûshròòms, slïcëd
1 rëd bëll pëppër, chòppëd
1 cûp chòppëd bïtë sïzë càûlïflòwër flòrëts
3 òz. rïcë vërmïcëllï/thïn rïcë nòòdlës/stïcks bròkën ïntò pïëcës**
1/4 cûp chòppëd cïlàntrò
2-3 tàblëspòòns frësh lïmë jûïcë
1 1/2 tëàspòòns srïràchà òr mòrë tò tàstë
Gàrnïsh
crûshëd pëànûts
chòppëd cïlàntrò
lïmë jûïcë

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt 1 tàblëspòòn òïl ïn à làrgë Dûtch òvën/sòûp pòt òvër mëdïûm-hïgh hëàt. Add chïckën ànd bròwn òn bòth sïdës, àppròxïmàtëly 2 mïnûtës, bût dòn’t còòk thròûgh. Rëmòvë tò à plàtë.

2. Add ònë tàblëspòòn òlïvë òïl tò nòw ëmpty pòt ànd hëàt òvër mëdïûm hïgh hëàt. Add ònïòns ànd càrròts ànd sàûtë 3 mïnûtës.

3. Add cûrry pàstë, gïngër, gàrlïc ànd sàûté fòr 2 mïnûtës.

4. Add chïckën BACK TO POT fòllòwëd by chïckën bròth, còcònût mïlk, sòy sàûcë, fïsh sàûcë, kàffïr lïmë lëàvës, bròwn sûgàr, bàsïl, sàlt ànd pëppër. Brïng tò à bòïl thën rëdûcë hëàt tò mëdïûm-lòw ànd gëntly sïmmër fòr 15 mïnûtës òr ûntïl chïckën ïs tëndër ënòûgh tò ëàsïly shrëd.

5. Rëmòvë chïckën ànd lët rëst ûntïl còòl ënòûgh tò shrëd òr chòp. Mëànwhïlë, àdd mûshròòms, bëll pëppërs, càûlïflòwër ànd rïcë nòòdlës tò pòt. Sïmmër àppròxïmàtëly 5 mïnûtës OR jûst ûntïl yòûr nòòdlës àrë shòrt òf àl dëntë. Yòû wànt thëm ûndërcòòkëd às thëy wïll còntïnûë tò còòk òncë rëmòvëd fròm hëàt. Stïr ïn shrëddëd chïckën, cïlàntrò, lïmë jûïcë ànd srïràchà.

6. Dïscàrd kàffïr lïmë lëàvës. Tàstë ànd àdd àddïtïònàl srïràchà fòr spïcïër òr lïmë jûïcë fòr tàngïër. If yòû wòûld lïkë à lëss “chûnky” sòûp, stïr ïn àddïtïònàl bròth òr còcònût mïlk. Gàrnïsh ïndïvïdûàl sërvïngs wïth crûshëd pëànûts ànd/òr cïlàntrò ànd frëshly sqûëëzëd lïmë jûïcë tò tàstë.
Read More this full recipes at One Pot Thai Chicken Noodle Soup

211 Comment

Rated 3/230 based on 230 Customer Reviews


Powered by Blogger.