Advertise

Instant Pot Ziti Recipes - Healthy Recipes - With Video Maker


Advertise
Instant Pot Ziti Recipes - Healthy Recipes
Instant Pot Ziti Recipes by Sasha Kitchen, instant pot recipes 2017-3-27
This Instant Pot Ziti is the perfect recipe for baked ziti fans who want to satisfy their ziti craving in even less time. Or for anyone who just wants an easy delicious dinner that can be on the table in almost no time.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 10 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 cûps wàtër
1 lb zïtï
3 cûps pàstà sàûcë
1/2 cûp rïcòttà chëësë
1/2 cûp mòzzàrëllà chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Pòûr wàtër ïntò Instànt Pòt.

2. Add zïtï ànd hàlf thë sàûcë ànd stïr.

3. Pòûr rëmàïnïng sàûcë òn tòp.

4. Còòk òn mànûàl fòr 4 mïnûtës ànd qûïck rëlëàsë prëssûrë àftër 2 mïnûtës òf nàtûràl prëssûrë rëlëàsë. Updàtëd: 4 mïnûtës fòr àl dëntë pàstà, 5-6 ïf yòû prëfër mòrë còòkëd, sòftër nòòdlës.

5. Stïr ïn rïcòttà ànd mòzzàrëllà chëësë. If yòû prëfër thë mëltëd làyër òf còòkëd mòzzàrëllà òn tòp, trànsfër tò à càssëròlë dïsh bëfòrë àddïng mòzzàrëllà, sprïnklë mòzzàrëllà òn tòp ànd bròïl.
Read More this full recipes at Instant Pot Ziti Recipes

229 Comment

Rated 3/291 based on 291 Customer Reviews

Powered by Blogger.