Advertise

Instant Pot Shrimp Scampi


Advertise
Instant Pot Shrimp Scampi
Instant Pot Shrimp Scampi by Sasha Kitchen, Instant Pot Recipes 2017-5-19
3-minute Instant Pot Shrimp Scampi with angel hair pasta, cooked in a fragrant shallot-wine broth, topped with capers and fresh parsley!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 tbsp bûttër
1 tbsp òlïvë òïl
2 whòlë shàllòts, mïncëd
1/4 cûp whïtë wïnë
2 lb pëëlëd shrïmp
16 òz àngël hàïr pàstà, bròkën ïn hàlf
2 cûps chïckën stòck
1/2 whòlë frësh lëmòn
1 pïnch sëà sàlt ànd pëppër, tò tàstë
1/4 tsp rëd pëppër flàkës
1 tbsp frësh pàrslëy
2 tbsp càpërs (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Tûrn thë ïnstànt pòt òn sàûté mòdë. Mëlt bûttër, àdd òïl ànd shàllòts. Sàûté fòr 2-3 mïnûtës ûntïl fràgrànt. Add wïnë ànd còòk ûntïl rëdûcëd (3 mïns). Add shrïmp, sëàsòn wïth sàlt, pëppër ànd pëppër flàkës. Sprïnklë wïth frësh lëmòn ànd còntïnûë tò sàûté ûntïl shrïmp ïs wëll còàtëd.

2. Rëmòvë shrïmp fròm pòt ànd àdd ïn chïckën stòck ànd pàstà. Sëpàràtë thë pàstà thë bëst yòû càn. Tòp wïth shrïmp ànd còvër thë pòt. Càncël sàûté mòdë ànd tûrn thë ïnstànt pòt òn hïgh fòr 3-mïnûtës.

3. Whën dònë, àllòw fòr ûp tò 5 mïnûtës NPR thën qûïck rëlëàsë prëssûrë. Opën thë ïnstànt pòt, àdd càpërs (òptïònàl) ànd stïr. Sëàsòn wïth frësh pàrslëy ànd sërvë wïth frësh pàrmïgïànà chëësë.
Read More this full recipes at Instant Pot Shrimp Scampi

621 Comment

Rated 5/162 based on 162 Customer Reviews

Powered by Blogger.