Advertise

Instant Pot Herb Roasted Potatoes - Video Recipes


Advertise
Instant Pot Herb Roasted Potatoes
Instant Pot Herb Roasted Potatoes by Sasha Kitchen, Instant Pot recipes,potatoes 2017-8-13
Instant Pot Herb Roasted Potatoes made easy in a pressure cooker. All you need is 15 minutes to turn baby potatoes into crisp, fluffy, and flavorful side dish the whole family will love!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 pòûnds bàby yûkòn gòlds ànd rëd pòtàtòës, àbòût 1 tò 1 1/2 ïnchës
1/2 tëàspòòn drïëd ròsëmàry
1/2 tëàspòòn drïëd thymë
1/2 tëàspòòn drïëd màrjòràm
1/2 tëàspòòn drïëd òrëgànò
1/2 tëàspòòn gàrlïc pòwdër
1 tëàspòòn kòshër sàlt
1/4 tëàspòòn pëppër
3 tàblëspòòns òlïvë òïl
1/2 cûp wàtër òr chïckën stòck

INSTRUCTIONS:


1. Wàsh thë pòtàtòës ànd pàt dry.

2. In à smàll bòwl, còmbïnë ròsëmàry, thymë, màrjòràm, òrëgànò, gàrlïc pòwdër, sàlt, ànd pëppër.

3. PRESS thë SAUTE mòdë bûttòn òn thë Instànt Pòt. Whën HOT àppëàrs òn thë dïsplày, àdd òïl ànd hëàt wïth thë Instànt Pòt lïd òpën.

4. Add pòtàtòës ïn bàtchës ànd àrràngë ïn à sïnglë làyër.

5. Còòk, ròllïng thë pòtàtòës òn àll sïdës, fòr àbòût 5 tò 6 mïnûtës òr ûntïl lïghtly bròwnëd ànd crïsp. Usïng à fòrk, pïërcë thë mïddlë òf ëàch pòtàtò. Altërnàtïvëly, pàn-fry pòtàtòës ïn à skïllët òvër mëdïûm hëàt ûntïl lïghtly bròwnëd ànd trànsfër tò Instànt Pòt.

6. Tòss ïn hërb sëàsònïngs. Add wàtër/stòck.

7. Prëss KEEP WARM/CANCEL bûttòn. Clòsë ànd lòck thë lïd, màkïng sûrë thë sëàlïng vàlvë ïs sët òn SEALING. Prëss thë mànûàl bûttòn, ûsë thë plûs ànd mïnûs bûttòns tò àdjûst thë còòkïng tïmë tò 7 mïnûtës.

8. Oncë dònë, ûsë qûïck rëlëàsë by prëssïng CANCEL ànd thën tûrnïng thë stëàm flòàtïng vàlvë òn thë lïd tò VENTING pòsïtïòn.

9. Opën lïd ànd trànsfër pòtàtòës tò sërvïng plàttër. Sërvë hòt.
Read More this full recipes at Instant Pot Herb Roasted Potatoes

827 Comment

Rated 3/239 based on 239 Customer Reviews

Powered by Blogger.