Advertise

Instant Pot Baby Back Ribs – Dry-Rubbed


Advertise
Instant Pot Baby Back Ribs
Instant Pot Baby Back Ribs – Dry-Rubbed by Sasha Kitchen, instant pot recipes 2018-3-18
I don’t usually eat my ribs without sauce. Really almost never. But every now and then we give up sugar in our diets for a short season, like now. So I decided to develop a seasoning blend that would make ribs tasty even without the sugar. Not sure if you’re aware or not, but pretty much every rib rub and sauce are packed full of sugar! Well, this Instant Pot baby back ribs recipe leaves out the sugar but remains interesting enough to even be eaten without the sauce. At least I think so.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 45 minutes
Total time: 55 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


4 tsp. sëà sàlt
2 tsp. blàck pëppër
1/2 tsp. gàrlïc pòwdër
1/2 tsp. ònïòn pòwdër
1/2 tsp. àll spïcë
1/2 tsp. chïlï pòwdër
1/8 tsp. gròûnd cïnnàmòn
2 ràcks òf bàby bàck rïbs
1 cûp àpplë cïdër

INSTRUCTIONS:


1. Add àll spïcës tò à smàll bòwl ànd còmbïnë wëll.

2. Usïng à knïfë, rëmòvë thë sïlvër skïn mëmbrànë òn thë bònë sïdë òf thë rïbs.

3. Lïbëràlly sëàsòn rïbs wïth sëàsònïng mïx òn bòth sïdës.

4. Add ònë cûp òf àpplë cïdër tò pòt, àlòng wïth trïvët. Plàcë bòth ràcks òf rïbs òn tòp òf trïvët. Lòck lïd ànd còòk fòr 20 mïnûtës àt hïgh prëssûrë.

5. Oncë còòk tïmë ïs còmplëtë, àllòw prëssûrë tò rëlëàsë nàtûràlly (wïll tàkë àbòût 25 mïnûtës.)

6. Trànsfër rïbs tò bàkïng shëët ànd plàcë ûndër hïgh bròïlër fòr 5-7 mïnûtës, ûntïl dësïrëd chàr ïs àchïëvëd. Wàtch clòsëly tò prëvënt bûrnïng.
Read More this full recipes at Instant Pot Baby Back Ribs – Dry-Rubbed

694 Comment

Rated 5/163 based on 163 Customer Reviews

Powered by Blogger.