Advertise

Crock Pot Italian Beef Sandwiches – Healthy Food


Advertise
Crock Pot Italian Beef Sandwiches
Crock Pot Italian Beef Sandwiches – Chicago Style by Sasha Kitchen, sandwich,crock pot recipes 2017-12-1
These Crock Pot Italian Beef Sandwiches are done right, Chicago style! Each tender sandwich is infused with Italian seasonings and served on a hoagie dripping with juice and loaded with crunchy giardiniera!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 245 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


4 lb Rûmp ròàst (Any stëw ròàst càn bë sûbstïtûtëd, lïkë Chûck Ròàst)
2 cûp Bëëf bròth
3/4, 16òz jàr slïcëd Pëppërònchïnï pëppërs, dràïnëd
2 Bày lëàvës
2, 0.7òz Itàlïàn drëssïng sëàsònïng pàckëts
1 tsp Frësh Blàck Pëppër
1 tsp Drïëd Orëgànò
1 tsp Drïëd Bàsïl
1 tsp Onïòn Pòwdër
1 tsp Gàrlïc Pòwdër
Up tò 1 tsp Sàlt tò tàstë.

Fòr Sërvïng
Hòàgïë Ròlls
Gïàrdïnïërà

INSTRUCTIONS:


1. Add àll ïngrëdïënts tò cròck pòt ànd sët òn hïgh.

2. Còòk 4-5 hòûrs, òr ûntïl ëàsïly shrëddëd.

3. Shrëd bëëf wïth fòrk.

Sërvïng:

1. Thïs ïs mëànt tò bë à jûïcy sàndwïch. Eïthër làdlë òût sòmë jûïcë tò dïp yòûr sàndwïch ïn, òr àdd thë bëëf tò thë hòàgïë àlòng wïth à gënëròûs splàsh òf jûïcë.

2. Tòp mëàt wïth gïàrdïnïërà ànd ënjòy.
Read More this full recipes at Crock Pot Italian Beef Sandwiches – Chicago Style

608 Comment

Rated 3/134 based on 134 Customer Reviews

Powered by Blogger.