Advertise

Creamy Garlic Shrimp


Advertise
Creamy Garlic Shrimp
Creamy Garlic Shrimp by ,
Créâmy Gârlïc Shrïmp Wïth Pârmésân ïs â délïcïöùsly éâsy Shrïmp Récïpé! Cöâtéd ïn â rùstïc ând bùttéry sâùcé réâdy ïn léss thân 10 mïnùtés, péöplé wïll thïnk théré ïs â hïddén chéf ïn yöùr kïtchén! Trânsförm ïngrédïénts yöù möst lïkély âlréâdy hâvé ïn yöùr réfrïgérâtör ïntö ân ïncrédïblé dïnnér!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 tâbléspöön ölïvé öïl
1 pöùnd (500 grâms) shrïmp, tâïls ön ör öff
Sâlt ând péppér, tö tâsté
2 tâbléspööns ùnsâltéd bùttér
6 clövés gârlïc mïncéd
1/2 cùp dry whïté wïné* ör chïckén bröth
1 1/2 cùps rédùcéd fât créâm**
1/2 cùp frésh grâtéd Pârmésân chéésé
2 tâbléspööns frésh chöppéd pârsléy

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Héât öïl â lârgé skïllét övér médïùm-hïgh héât. Séâsön shrïmp wïth sâlt ând péppér ând fry för 1-2 mïnùtés ön éâch sïdé, ùntïl jùst cöökéd thröùgh ând pïnk. Trânsfér tö â böwl; sét âsïdé.

2. Mélt thé bùttér ïn thé sâmé skïllét. Sâùté gârlïc ùntïl frâgrânt (âböùt 30 sécönds). Pöùr ïn thé whïté wïné ör bröth; âllöw tö rédùcé tö hâlf whïlé scrâpïng âny bïts öff öf thé böttöm öf thé pân.

3. Rédùcé héât tö löw-médïùm héât, âdd thé créâm ând brïng tö â géntlé sïmmér, whïlé stïrrïng öccâsïönâlly. Séâsön wïth sâlt ând péppér tö yöùr tâsté.

4. Add thé pârmésân chéésé ând âllöw sâùcé tö géntly sïmmér för â fùrthér mïnùté ör sö ùntïl thé chéésé mélts ând sâùcé thïckéns.

5. Add thé shrïmp bâck ïntö thé pân, sprïnklé wïth pârsléy. Tâsté tést sâùcé ând âdjùst sâlt ând péppér, ïf néédéd.

6. Sérvé övér pâstâ, rïcé ör stéâméd vég

Read More this full recipes at Creamy Garlic Shrimp

282 Comment

Rated 4/179 based on 179 Customer Reviews


Powered by Blogger.