Advertise

Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup


Advertise
Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup
Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup by , Soup Recipes,chicken,soup 2018-4-14
We never say, Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup. It’s too long, so we say, The Soup. It needs nothing else as it is The soup recipe of your dreams.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


3 Chïckën Brëàsts
15 Oûncë Jàr Tòstïtòs Sàlsà Còn Qûësò
1 Càn Crëàm òf Pòtàtò Sòûp
1 Cûp Sòûr Crëàm
1 3/4 Cûps Chïckën Bròth (òr 1 14.5 òûncë càn) *sëë nòtë
1/2 Càn Fïrë Ròàstëd Dïcëd Grëën Chïlës * sëë nòtë
2 Cûps Fròzën Còrn *sëë nòtë
1 Pàckët Tàcò Sëàsònïng *sëë nòtë
1/4 Cûp Chòppëd Cïlàntrò, frësh *sëë nòtë, plûs mòrë fòr gàrnïsh
Tòstïtòs Scòòps Chïps

INSTRUCTIONS:


1.

2. Prëhëàt thë òvën tò 350 dëgrëës.

3. Sprïnklë sàlt ànd pëppër òn ëàch sïdë òf thë chïckën ànd plàcë ïn à bàkïng dïsh.

4. Còvër wïth fòïl ànd bàkë fòr 30 mïnûtës.

5. Rëmòvë fròm thë òvën, ànd ûsïng twò fòrks, shrëd thë mëàt ànd sët àsïdë.

6. In à làrgë pòt òvër mëdïûm hëàt, àdd thë sàlsà còn qûësò, crëàm òf pòtàtò sòûp, sòûr crëàm ànd chïckën bròth.

7. Whïsk tò còmbïnë.

8. Swïtch tò à wòòdën spòòn ànd stïr ïn thë chïlës, còrn, tàcò sëàsònïng, cïlàntrò ànd chïckën.

9. Brïng tò à sïmmër ànd sërvë òr këëp òn lòw fòr àn hòûr òr twò.

10. Sërvë wïth Tòstïtòs Scòòps chïps.

11. Stòrë ïn à plàstïc còntàïnër, sëàlëd ïn thë frïdgë fòr ûp tò 1 wëëk.

12. Dò nòt frëëzë.
Read More this full recipes at Cheesy Southwestern Chicken Tortilla Soup

264 Comment

Rated 4/96 based on 96 Customer Reviews

Powered by Blogger.