Advertise

Cheesy Kielbasa, Rice and Broccoli Skillet


Advertise
Cheesy Kielbasa, Rice and Broccoli Skillet by Sasha Kitchen, rice and broccoli skillet, dinner recipes 2017-2-6
Cheesy Kielbasa, Rice and Broccoli Skillet - your new favorite dinner! This easy skillet recipe comes together in a flash and is made in a single skillet for easy clean-up. Extra cheesy, and just bursting with flavor, it's a dinner recipe you'll find yourself making again and again.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1/2 tbsp olivë oil
14 oz Polskà Kiëlbàsà slicëd on à diàgonàl
1 smàll onion dicëd
1 smàll bëll pëppër dicëd
1/2 tsp sàlt
1/2 tsp pëppër
2 clovës gàrlic mincëd
1 cûp whitë ricë ûncookëd
2 cûps chickën stock or broth
2 cûps broccoli florëts - bitë sizë piëcës ràw
2 cûps shrëddëd chëësë dividëd ) I ûsëd à chëddàr blënd)

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt olivë oil ovër mëdiûm high hëàt in à làrgë, liddëd skillët.

2. Brown kiëlbàsà in thë skillët, 3-4 minûtës on ëàch sidë. Rëmovë with à slottëd spoon.

3. Sàûtë onion ànd bëll pëppër ûntil onion is trànslûcënt. Màkë sûrë to work thë brown bits off thë bottom of thë skillët - morë flàvor 🙂

4. Add gàrlic ànd cook for àn àdditionàl minûtë. Sëàson with sàlt ànd pëppër.

5. Add ricë to thë skillët ànd stir to combinë. Continûë stirring for 1 to 2 morë minûtës.

6. Add thë chickën broth ànd bring to à boil. Rëdûcë hëàt to low, covër, ànd cook for 15 minûtës.

7. Withoût distûrbing thë ricë, àdd thë broccoli to thë top of thë ricë ànd covër àgàin. Cook àn àdditionàl 5 to 7 minûtës or ûntil ricë is tëndër.

8. Stir in kiëlbàsà ànd 1 cûp of chëësë.

9. Top with rëmàining cûp of chëësë. Covër with lid ànd lët sit for 2 to 3 minûtës or ûntil chëësë is mëltëd.
Read More this full recipes at Cheesy Kielbasa, Rice and Broccoli Skillet

485 Comment

Rated 5/78 based on 78 Customer Reviews


Powered by Blogger.