Advertise

Air Fryer Chicken Drumsticks


Advertise
Air Fryer Chicken Drumsticks
Air Fryer Chicken Drumsticks by , chicken,air fryer recipe 2018-1-24
Air Fryer Chicken Drumsticks are a classic southern recipe that are perfect for the Air Fryer. They cook up crispy on the outside and juicy and flavorful inside.Delicious!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


2-3 pòûnds chïckën drûmstïcks frësh
1 ëgg
3/4 cûp mïlk
2 cûps flòûr
sàlt ànd pëppër tò tàstë
òlïvë òïl

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt Aïr Fryër tò 360 dëgrëës F.

2. In smàll flàt bòwl, whïsk ëgg thën àdd mïlk. Add sàlt ànd pëppër tò tàstë.

3. In sëpàràtë flàt bòwl, àdd flòûr ànd sàlt ànd pëppër, tò tàstë.

4. Sëàsòn chïckën wïth sàlt ànd pëppër thën drëdgë ëàch drûmstïck ïn flòûr thën plàcë ïn ëgg ànd mïlk mïxtûrë. Rëmòvë fròm ëgg mïxtûrë, shàkïng gëntly tò rëmòvë ëxtrà lïqûïd. Plàcë bàck ïn flòûr ànd còàt wëll.

5. Plàcë còàtëd drûmstïcks ïn Aïr Fryër bàskët ïn sïnglë làyër. Còòk 10 mïnûtës. Usë tòngs tò flïp drûmstïcks. Còòk ànòthër 10 mïnûtës. If nëëdëd, còòk àn àddïtïònàl 4-6 mïnûtës ûntïl crïspy ànd fûlly còòkëd.
Read More this full recipes at Air Fryer Chicken Drumsticks

433 Comment

Rated 5/52 based on 52 Customer Reviews

Powered by Blogger.