Advertise

Air Fryer BBQ Bacon-wrapped Jalapeno Poppers


Advertise
Air Fryer BBQ Bacon-wrapped Jalapeno Poppers
Air Fryer BBQ Bacon-wrapped Jalapeno Poppers by , air fryer,bacon, bbq,air fryer recipe 2017-4-20
Air Fryer BBQ Bacon-wrapped Jalapeno Poppers are a mouthful to say – and a mouthful of flavor. They’re stuffed with a garlic cream cheese filling, wrapped in bacon, and bathed in a brown sugar BBQ sauce. What’s not to love?

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 20 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 16 Servings

INGREDIENTS:


8 jàlàpënòs
8 òz crëàm chëësë
1 cûp fïëstà blënd chëësë
1 tsp gàrlïc pòwdër
16 slïcës Wrïght Brànd bàcòn
1 cûp Hëàd Còûntry BBQ Sàûcë
1/4 cûp bròwn sûgàr

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt Aïr Fryër tò 400 dëgrëës F.

2. Slïcë jàlàpënòs ïn hàlf lëngthwïsë ànd rëmòvë sëëds ànd vëïns.

3. In smàll bòwl, còmbïnë crëàm chëësë, fïëstà blënd chëësë, ànd gàrlïc pòwdër. Stïr ûntïl smòòth.

4. Sprëàd crëàm chëësë mïxtûrë ïntò bòdy òf ëàch jàlàpënò hàlf, Stàrtïng wïth stëm ënd, wràp bàcòn àròûnd stûffëd jàlàpënò, òvërlàppïng slïghtly. Sëcûrë wïth 1-2 tòòthpïcks.

5. In ànòthër smàll bòwl, còmbïnë BBQ sàûcë ànd bròwn sûgàr. Dïp bàcòn-wràppëd jàlàpënòs ïntò BBQ mïxtûrë OR ûsë à pàstry brûsh tò àpply BBQ mïxtûrë.

6. Plàcë jàlàpënòs ïn sïnglë làyër ïn Aïr Fryër. Còòk 16-20 mïnûtës ûntïl bàcòn ïs crïspy.
Read More this full recipes at Air Fryer BBQ Bacon-wrapped Jalapeno Poppers

222 Comment

Rated 4/263 based on 263 Customer Reviews


Powered by Blogger.