Advertise

Quick and Easy Crock Pot Shredded Beef Sandwiches


Advertise
Quick and Easy Crock Pot Shredded Beef Sandwiches
Quick and Easy Crock Pot Shredded Beef Sandwiches by Sasha Kitchen, beef,sandwich,crock pot recipes 2018-12-29
This quick and easy shredded beef recipe is packed full of deep smokey flavor with just a touch of sweetness. Great for reheating, and easy to make in advance.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 365 minutes
Servings: 3 Servings

INGREDIENTS:


3 lbs bëëf rûmp ròàst
1 cûp bëëf bròth
1 tbsp Wòrcëstërshïrë
2 tsp blàck pëppër
1 tsp pàprïkà smòkëd ïs bëst
1 tsp gàrlïc pòwdër
1 tsp ònïòn pòwdër
1/2 tsp gròûnd mûstàrd
2 tbsp whïtë vïnëgàr
¼ cûp bròwn sûgàr
1/4 tsp càyënnë
1/4 tsp lïqûïd smòkë òr mòrë tò tàstë
Sàlt tò tàstë
2 cëlëry stàlks chòppëd
1 ònïòn chòppëd
1 bày lëàf

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt àll ïngrëdïënts ïn cròck pòt òn lòw ûntïl bëëf ïs fàllïng àpàrt.

2. Stràïn òût cëlëry, ònïòn ànd bày lëàf, lët còòl slïghtly ànd shrëd.

3. Sërvë òn sàndwïch ròlls òr crûsty brëàd. Chëësë (Mûnstër) ïs òptïònàl.

4. Hòrsëràdïsh ànd/òr màyò ïs àn ëxcëllënt chòïcë òf còndïmënt.

5. Stòrë lëftòvërs ïn thë frïdgë ànd mïcròwàvë tò rëhëàt às nëëdëd.
Read More this full recipes at Quick and Easy Crock Pot Shredded Beef Sandwiches

333 Comment

Rated 5/123 based on 123 Customer Reviews

Powered by Blogger.