Advertise

Creamy Crock Pot Broccoli Cheese Soup - With Video


Advertise
Creamy Crock Pot Broccoli Cheese Soup
Creamy Crock Pot Broccoli Cheese Soup by Sasha Kitchen, crock pot recipes 2018-6-21
Minimal prep and maximum flavor makes this Creamy Crock Pot Broccoli Cheese Soup the ultimate comforting soup!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 185 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


6 tbsp bûttër
1 ònïòn chòppëd
32 òz fròzën chòppëd bròccòlï
4 (14.5 òz) càns chïckën bròth
16 òz pròcëssëd chëësë pròdûct Vëlvëëtà, cûbëd
16 òz shrëddëd shàrp chëddàr chëësë
2 cûps hàlf ànd hàlf
4 clòvës gàrlïc mïncëd
2/3 cûp còrnstàrch
1 cûp wàtër

INSTRUCTIONS:


1. In smàll sàûcëpàn àdd chëësë pròdûct (Vëlvëëtà) ànd hàlf & hàlf. Còòk ûntïl mëltëd, stïrrïng às nëëdëd. Oncë mëltëd àdd chïckën bròth ànd brïng tò tëmpëràtûrë.

2. Whïlë chëësë ïs mëltïng, àdd còrnstàrch tò bòwl ànd stïr ïn wàtër à fëw tàblëspòòns àt à tïmë tò prëvënt clûmpïng.

3. Oncë còrnstàrch hàs tûrnëd ïntò à slûrry tëmpër ït by làdëlïng wàrm chëësë sàûcë ïntò ït tò brïng ûp ïts tëmpëràtûrë.

4. Oncë slûrry ïs wàrm, àdd ït tò thë cròck pòt wïth thë sàûcë ànd stïr tò còmbïnë.

5. Add rëmàïnïng ïngrëdïënts, mïnûs thë shàrp chëddàr chëësë, ànd lët còòk òn hïgh fòr thrëë hòûrs, stïrrïng òccàsïònàlly.

6. Bëfòrë sërvïng, àdd shàrp chëddàr chëësë tò thë cròck pòt ànd stïr tò mëlt thë chëësë ïntò thë sàûcë.

7. If sòûp gëts tòò thïck, yòû càn thïn ït òût by àddïng à tàblëspòòn òf wàtër àt à tïmë tò rëàch yòûr dësïrëd cònsïstëncy.
Read More this full recipes at Creamy Crock Pot Broccoli Cheese Soup

260 Comment

Rated 4/41 based on 41 Customer Reviews

Powered by Blogger.