Advertise

COFFEE RUBBED BURGERS WITH DR PEPPER BBQ SAUCE


Advertise
COFFEE RUBBED BURGERS WITH DR PEPPER BBQ SAUCE
COFFEE RUBBED BURGERS WITH DR PEPPER BBQ SAUCE by ,
Thésé cöfféé rùbbéd, sâvöry Angùs bééf bùrgérs, rùbbéd wïth â rïch ând flâvörfùl cöfféé séâsönïng mïx, pâïréd wïth péppéréd bâcön ând â cömplétély délïcïöùs hömémâdé Dr Péppér BBQ sâùcé! Yöù’ll bé pùttïng thât sâùcé ön évérythïng!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


COFFEE RUB SEASONING MIX:
1.5 Tbsp gröùnd cöfféé
1/2 Tbsp sâlt
1/2 Tbsp pâprïkâ
1/2 Tbsp bröwn sùgâr
1/2 Tbsp péppér
1/2 Tbsp önïön pöwdér
1/2 Tbsp gârlïc pöwdér
1/4 Tbsp corïândér
DR PEPPER BBQ SAUCE:
2 Tbsp bùttér
1/2 yéllöw önïön dïcéd
3 clövés gârlïc röùghly mïncéd
1/2 cùp kétchùp
1 1/2 Tbsp tömâtö pâsté
6 öz Dr Péppér
1/4 cùp âpplé cïdér vïnégâr
2 1/2 Tbsp Wörcéstérshïré sâùcé
1/4 cùp bröwn sùgâr pâckéd
1 tsp ânchö chïlé pöwdér
1/2 tsp sâlt
1/4 tsp péppér
3 Tbsp bréwéd cöfféé
BURGERS:
2 lbs Angùs gröùnd bééf 85/15
2 Tbsp Dr Péppér BBQ sâùcé
sâlt ând péppér
Prétzél bùns
Arùgùlâ léttùcé
8 slïcés péppéréd bâcön
2 Tbsp bùttér

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cömbïné cöfféé rùb séâsönïng mïx ïngrédïénts ïn â smâll böwl ând mïx tögéthér wïth â förk. Sét âsïdé.

2. Mélt bùttér övér MED héât ïn â sâùcépân. Add önïön ând gârlïc ând sâùté ùntïl söft ând trânslùcént, âböùt 8-10 mïnùtés.

3. Add rémâïnïng sâùcé ïngrédïénts, stïr tö cömbïné. Brïng tö â löw böïl, rédùcé héât ând sïmmér för 20 mïnùtés, ùntïl sâùcé hâs thïckénéd.

4. Pöùr sâùcé ïntö blender ör food processör ând pùréé. Sét âsïdé tö cööl.

5. Tö â mïxïng böwl, âdd gröùnd bééf, sâlt, péppér ând 2 Tbsp cööléd bbq sâùcé. Mïx wéll wïth yöùr hânds. Dïvïdé ïntö 4 éqùâl séctïöns. Eâch bùrgér wïll bé 1/2 pöùnd.

6. Rùb cöffee rub séâsönïng mïx övér böth sïdés öf éâch bùrgér.

7. Héât â lârgé skïllét övér MED-HIGH héât, âdd â smâll pât öf bùttér ând töâst thé prétzél bùns (slïcéd sïdé döwn). Rémövé fröm pân tö cööl.

8. Add 1 Tbsp bùttér tö skïllét ând âdd bùrgérs. Cöök för âböùt 4-5 mïnùtés pér sïdé, ùntïl bùrgér ïs cöökéd tö désïréd dönénéss.

9. Spréâd BBQ sâùcé övér böth sïdés öf prétzél bùn, lâyér ârùgùlâ, bùrgér, péppéréd bâcön, thén âdd thé töp bùn.
Read More this full recipes at COFFEE RUBBED BURGERS WITH DR PEPPER BBQ SAUCE

849 Comment

Rated 4/186 based on 186 Customer Reviews


Powered by Blogger.