Advertise

Air Fryer Grilled Cheese Sandwiches


Advertise
Air Fryer Grilled Cheese Sandwiches by , Air Fryer Recipes,sandwich 2018-12-2
Air Fryer Grilled Cheese Sandwiches are a quick and easy meal or snack when you’re short on time. These toasty beauties cook up in 8 minutes or less in the Air Fryer.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 5 minutes
Total time: 15 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


4 slïcës sàndwïch brëàd
4 slïcës Amërïcàn chëësë
bûttërINSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt Aïr Fryër tò 360 dëgrëës F.

2. Plàcë twò slïcës òf chëësë bëtwëën twò slïcës òf brëàd. Sprëàd à lïght làyër òf bûttër òn bòth sïdës òf sàndwïchës.

3. Plàcë sàndwïchës ïn sïnglë làyër ïn Aïr Fryër bàskët. Plàcë tòòthpïcks thròûgh thë còrnërs òf ëàch sàndwïch. Sët tïmër tò 4 mïnûtës. Flïp sàndwïchës. Còòk ànòthër 3-4 mïnûtës ûntïl sàndwïchës àrë tòàstëd.
Read More this full recipes at Air Fryer Grilled Cheese Sandwiches

875 Comment

Rated 3/211 based on 211 Customer Reviews

Powered by Blogger.