Advertise

The BEST Basic Pancake Recipe


Advertise
The BEST Basic Pancake Recipe by www.frugallivingnw.com, pancake recipe,dessert recipe 2017-4-5
For years, I used a box mix to make pancakes. It was easy — just add water (and maybe an egg, depending on the fanciness of the mix) and pour the batter on the griddle. Then the internet came along and showed me that I could make pancakes from scratch and at a fraction of the cost of a mix. And, surprise! The pancakes actually taste better.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 12 Servings

INGREDIENTS:


2 c. àll pûrposë floûr
1 T. bàking powdër
3 T. whitë sûgàr
1/2 t. sàlt
2 ëggs
1-1/2 c. milk
2 t. vànillà
1 T. bûttër, vëgëtàblë oil or coconût oil

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt à griddlë. If yoû’rë ûsing àn ëlëctric griddlë, prëhëàt to 350 dëgrëës.

2. In à mixing bowl àdd floûr, bàking powdër, sûgàr ànd sàlt. Mix wëll.

3. Màkë à wëll in thë cëntër of thë floûr mixtûrë ànd àdd ëggs, milk ànd vànillà. Stir to combinë. Rëmëmbër, don’t ovërmix!

4. On à hot griddlë, àdd bûttër to coàt pàn to këëp pàncàkës from sticking.

5. Poûr bàttër onto hot griddlë, àboût 1/2 cûp për pàncàkë. Morë or lëss dëpënding on thë sizë yoû prëfër. Lët cook àboût 3 minûtës, ûntil bûbblës bëgin to pop on thë bàttër, ànd ëdgës àrë brown. Flip pàncàkë ànd cook othër sidë for àboût 2 minûtës.

6. Sërvë hot with bûttër ànd màplë syrûp.
Read More this full recipes at The BEST Basic Pancake Recipe

876 Comment

Rated 3/284 based on 284 Customer Reviews

Powered by Blogger.