Advertise

Instant Pot Ground Beef Stroganoff Recipe


Advertise
Instant Pot Ground Beef Stroganoff Recipe

Instant Pot Ground Beef Stroganoff Recipe by ,
Instânt Pöt Gröùnd Bééf Strögânöff ïs ân éâsy dïnnér mâdé wïth hâmbùrgér méât ând pâstâ bùt wïthöùt créâm söùp. It’s bùdgét frïéndly ând kïd âpprövéd!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 9 minutes
Total time: 14 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


1 tâbléspöön ölïvé öïl
1.5 pöùnds léân gröùnd bééf
1.5 téâspööns séâ sâlt
1 téâspöön gröùnd blâck péppér
1 téâspöön gârlïc pöwdér
1 téâspöön drïéd mïncéd önïöns
1/2 téâspöön smökéd pâprïkâ
1 téâspöön Wörcéstérshïré sâùcé
1 12-öùncé bâg wïdé égg nöödlés
4 cùps löw södïùm bééf bröth
1 téâspöön Dïjön mùstârd
1/2 cùp söùr créâm

INSTRUCTIONS:


1. Hït SAUTE bùttön ön thé Instânt Pöt, ând whén ït réâds Höt, âdd ölïvé öïl thén thé gröùnd bééf. Bréâk ùp ând stïr bééf wïth spâtùlâ, ând cöök ùntïl nö löngér pïnk.

2. Drâïn bééf ïf yöù nééd tö, thén stïr ïn séâ sâlt, péppér, gârlïc pöwdér, mïncéd önïöns ând smökéd pâprïkâ. Stïr ïn thé Wörcéstérshïré sâùcé, mâkïng sùré théré âré nö bröwnéd bïts stùck tö pöt. Hït Câncél

3. Add égg nöödlés övér bééf, thén pöùr bééf bröth övér ând âröùnd thé nöödlés. Bröth mây nöt cövér âll thé nöödlés, bùt yöù cân préss géntly döwn wïth spöön tö gét thém ïn thé bröth

4. Cövér, thén tùrn vént tö Séâlïng pösïtïön, ând hït PRESSURE COOK för 4 mïnùtés

5. Pöt wïll héât ùp, thén béép whén ït réâchés préssùré. Aftér 4 mïnùtés cöök tïmé, dö â grâdùâl qùïck réléâsé tö prévént lïqùïd fröm sprâyïng. Whén pïn dröps, rémövé lïd, ând stïr nöödlés ând bééf.

6. Stïr ïn thé Dïjön mùstârd ând söùr créâm ùntïl thöröùghly mïxéd. Yöù cân âdd möré söùr créâm ïf yöù lïké ör sérvé wïth âddïtïönâl söùr créâm ön thé sïdé
Read More this full recipes at Instant Pot Ground Beef Stroganoff Recipe

200 Comment

Rated 4/209 based on 209 Customer Reviews


Powered by Blogger.