Advertise

Soft-Batch Mini M&M & Chocolate Chip Cookies


Advertise
Soft-Batch Mini M&M & Chocolate Chip Cookies
Soft-Batch Mini M&M & Chocolate Chip Cookies by ,

And, théy wéré gööd. Réâlly, réâlly gööd. Lïké söft, flùffy, bâkéry stylé, réâlly, réâlly gööd cöökïés wïth rândöm mïnï chöcölâté chïps ând mïnï M&M's ïn évéry bïté. Addïctïng...öf cöùrsé!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 12 minutes
Total time: 27 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1/2 cùp bùttér söfténéd
1/2 cùp grânùlâtéd sùgâr
1/2 cùp pâckéd bröwn sùgâr
1 lârgé égg
1/2 téâspöön pùré vânïllâ éxtrâct
1 1/3 cùps âll pùrpösé Flöùr
1/4 cùp vânïllâ ïnstânt pùddïng mïx
1/2 téâspöön bâkïng södâ
1/2 téâspöön sâlt
1 1/4 cùp mïnï chöcölâté chïps
1 1/4 cùps Mïnï M&M’s
1/2 téâspöön bùttér éxtrâct öptïönâl

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 350 dégréés F. ând lïné â lârgé bâkïng shéét wïth pârchmént pâpér.

2. Usïng â mïxér, ïn â lârgé mïxïng böwl, créâm tögéthér thé bùttér ând sùgârs wéll.

3. Add égg, vânïllâ (ând bùttér éxtrâct, öptïönâl) ând mïx ùntïl wéll cömbïnéd.

4. Néxt, âdd ïn thé flöùr, ïnstânt pùddïng mïx, bâkïng södâ ând sâlt ând mïx ïn ùntïl jùst cömbïnéd ön löw spééd. (dön't övérmïx) Thén rémövé thé mïxér/béâtérs fröm thé böwl.

5. Add ïn thé mïnï chïps ând m&m’s ând stïr ïn wïth â wöödén spöön.

6. Usïng â médïùm ör lârgé cöökïé scööp, scööp ând plâcé döùgh scööps ön bâkïng shéét, 1 ïnch för médïùm cöökïés ând 2 ïnchés för lârgé.

7. Bâké för 10-12 mïnùtés för médïùm ând 12-14 för lârgé.

8. Lét cööl ön cöökïé shéét för 10 mïnùtés béföré trânsférrïng tö cöölïng râck.

9. Mâkés 2 dözén médïùm cöökïés ör 18 lârgé cöökïés

Read More this full recipes at Soft-Batch Mini M&M & Chocolate Chip Cookies

403 Comment

Rated 4/45 based on 45 Customer Reviews


Powered by Blogger.