Advertise

Vegetarian Crock Pot Taco Soup


Advertise
Vegetarian Crock Pot Taco Soup by , Crock Pot Recipes 2017-12-18
This super simple Vegetarian Taco Soup Crock Pot Recipe is the perfect weekday meal.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 360 minutes
Total time: 370 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 grëën pëppër chòppëd
1 smàll swëët ònïòn chòppëd
2 15 òûncë càn tòmàtòës I ûsëd fïrë ròàstëd gàrlïc
1 15 òûncë càn blàck bëàns rïnsëd ànd dràïnëd (lòw sòdïûm)
1 15 òûncë càn kïdnëy bëàns rïnsëd ànd dràïnëd (lòw sòdïûm)
1 4 òûncë càn grëën chïlïës
3 cûps lòw sòdïûm vëgëtàblë bròth
1 tëàspòòn mïncëd gàrlïc 2 clòvës
1 tëàspòòn cûmïn
1/2 tëàspòòn chïlï pòwdër
2 bày lëàvës
1 tëàspòòn òrëgànò
1/2 -3/4 tëàspòòn sàlt
1/2 - 3/4 tëàspòòn pëppër
Gàrnïsh: tòrtïllà chïps plàïn Grëëk yògûrt (òr sòûr crëàm,) 2% Mëxïcàn chëësë blënd, slïcëd grëën ònïòns, lïmë

INSTRUCTIONS:


1. Pût àll ïngrëdïënts ïn à Cròck Pòt ànd mïx.

2. Còòk fòr 6-8 hòûrs òn lòw òr 3-4 hòûrs òn hïgh òr ûntïl thë vëgëtàblës àrë tëndër. Rëmòvë bày lëàvës.

3. Sërvë wïth thë chïps, Grëëk yògûrt, chëësë, grëën ònïòns ànd thë lïmë wëdgë!

Read More this full recipes at Vegetarian Crock Pot Taco Soup

402 Comment

Rated 4/161 based on 161 Customer Reviews

Powered by Blogger.