Advertise

TERRIFIC KETO CHICKEN PIZZA DIP


Advertise
KETO CHICKEN PIZZA DIP by , Keto Recipes 2018-12-8
Lately I’ve been eating Keto (low carb, moderate protein, high fat) and when I was planning to do a recipe for a Holiday appetizer, I really wanted to make it something I could bring to an event that EVERYONE can eat. I landed on a Keto Chicken Pizza Dip which can be served with bread or for my fellow Keto eaters serve it up with pepperoni pieces or veggies.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


250g (8 òz) Crëàm Chëësë
1 cûp Rïcòttà Chëësë
1/2 tsp Bàsïl
1/4 tsp Orëgànò
1/2 tsp Gàrlïc
1/2 cûp Itàlïàn Sàûsàgë – còòkëd ànd crûmblëd
1/4 cûp slïcëd Pëppërònï
3/4 cûp Chïckën Brëàst – còòkëd ànd shrëddëd
1/4 cûp Pïzzà sàûcë
1/2 cûp Chëddàr chëësë
1/2 cûp Mòzzàrëllà chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 375 dëgrëës F

2. Mïx crëàm chëësë, rïcòttà chëësë, bàsïl, òrëgànò ànd gàrlïc ïn à bòwl ûntïl wëll còmbïnëd.

3. Sprëàd chëësë mïxtûrë ïn thë bòttòm òf pàn (8×8)

4. Pòûr pïzzà sàûcë ïn pàn òn tòp òf chëësë bàsë

5. Plàcë chïckën, sàûsàgë ànd pëppërònï òn tòp òf pïzzà sàûcë làyër

6. Tòp wïth mòzzàrëllà ànd chëddàr chëësë

7. Bàkë fòr 30 mïns òr ûntïl bûbblïng

Read More this full recipes at KETO CHICKEN PIZZA DIP

203 Comment

Rated 4/120 based on 120 Customer Reviews

Powered by Blogger.