Advertise

Slow Cooker Cabbage Roll Casserole


Advertise
Slow Cooker Cabbage Roll Casserole by , Slow Cooker Recipes 2018-10-4
SLOW COOKER Cabbage Roll Casserole! This easy recipe is made in the crockpot and ready in 4 hours! This is a Polish family recipe called Halupkie!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 pòûnd ràw gròûnd bëëf
1 mëdïûm sïzë hëàd òf càbbàgë chòppëd
1 mëdïûm sïzëd grëën pëppër chòppëd
1 smàll ònïòn chòppëd
1 15 Oz càn òf dïcëd òr stëwëd tòmàtòës ûndràïnëd
2 15 Oz càns òf tòmàtò sàûcë
1 tëàspòòn mïncëd gàrlïc
1 tàblëspòòn Wòrcëstërshïrë sàûcë
1 tàblëspòòn bëëf bòûïllòn
1/2 tëàspòòn sàlt
1/2 tëàspòòn pëppër
1 cûp ûncòòkëd whïtë rïcë (nòt ïnstànt)

INSTRUCTIONS:


1. Add àll ïngrëdïënts ëxcëpt whïtë rïcë ïn slòw còòkër.

2. Stïr gòòd tò còmbïnë.

3. Còòk òn hïgh fòr 1 hòûr.

4. Add rïcë, stïr, ànd còòk òn hïgh fòr 3 mòrë hòûrs.

5. Sërvë ïn bòwls.

Read More this full recipes at Slow Cooker Cabbage Roll Casserole

695 Comment

Rated 4/49 based on 49 Customer Reviews

Powered by Blogger.