Advertise

SIMPLE KETO CHEESEBURGER CASSEROLE


Advertise
SIMPLE KETO CHEESEBURGER CASSEROLE by , Keto Recipes 2017-1-4
Many of you know that if a dish has too many ingredients, I won’t go near it. But I still like it made fresh – not with a lot of processed food. Since going on the Keto diet, I’ve had to make some adjustments and make a few dishes that are more complicated to get rich flavors and textures. Not this time though – I think we’ve found a winner in this Simple Keto Cheeseburger Casserole that is something I can whip up quickly any night with ingredients we always have on hand.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 lb gròûnd bëëf
2 tbs Kërrïgòld sàltëd bûttër
1/2 c àlmònd flòûr (wë ûsë thïs ònë)
1 tbs dïjòn mûstàrd
7 òz pàckàgë mòzzàrëllà chëësë
2 c hëàvy whïppïng crëàm
4 c càûlïflòwër rïcë (òr nïbblëts), còòkëd
1 tsp gàrlïc pòwdër
1 tsp sàlt
1/2 chòppëd ònïòn

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës. Sàûté thë ònïòn òvër mëdïûm hëàt ûntïl sòft. Bròwn thë gròûnd bëëf ànd rëmòvë fròm pàn – rëtàïn thë grëàsë ànd àdd 1 tbs bûttër ûntïl mëltëd. Add bàck ïn thë ònïòn ànd thë sàlt ànd gàrlïc pòwdër ànd stïr. Add àlmònd flòwër ànd hëàvy whïppïng crëàm. Stïr òvër lòw hëàt ûntïl thë sàûcë bëgïns tò thïckën.

2. In à 13×9 bàkïng dïsh, mëlt thë rëmàïnïng 1 tbs bûttër òn thë bòttòm (mòrë ïf yòû wànt cûz bûttër!). Add thë còòkëd càûlïflòwër ànd sprëàd ëvënly. Pòûr hàlf thë sàûcë òvër thë càûlïflòwër ànd tòp wïth 1/2 thë bàg òf chëësë (I ûsë à fòrk tò sprëàd ït àròûnd à bït). Add thë gròûnd bëëf ànd rëmàïnïng sàûcë òn tòp (àgàïn fòrk, sprëàd). Sprïnklë wïth thë rëmàïnïng chëësë.

Read More this full recipes at SIMPLE KETO CHEESEBURGER CASSEROLE

673 Comment

Rated 4/212 based on 212 Customer Reviews

Powered by Blogger.