Advertise

Seductive Sugar Cookie Bars


Advertise
Seductive Sugar Cookie Bars by , Cookies Recipes 2018-9-27
Soft, thick sugar cookie bars topped with a creamy and sweet frosting and baked in a sheet pan. Perfect for a large crowd, potluck, picnic, or a party. Change up the frosting color and sprinkles for any Holiday or celebration.

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 40 Servings

INGREDIENTS:


sûgàr còòkïë bàrs
1 cûp (2 stïcks) bûttër, sòftënëd
2 cûps grànûlàtëd sûgàr
4 làrgë ëggs
2 tëàspòòns vànïllà ëxtràct
5 cûps àll-pûrpòsë flòûr
1 tëàspòòn sàlt
1/2 tëàspòòn bàkïng sòdà
crëàm chëësë fròstïng
1/2 cûp (1 stïck) bûttër, sòftënëd
4 òz crëàm chëësë, sòftënëd
1/2 tëàspòòn àlmònd ëxtràct
1/2 tëàspòòn vànïllà ëxtràct
4 cûps pòwdërëd sûgàr
2-4 tàblëspòòns hëàvy crëàm
fòòd còlòrïng & sprïnklës, ïf dësïrëd

INSTRUCTIONS:


1. Hëàt òvën tò 350 dëgrëës. Prëpàrë à còòkïë shëët (12"x17" òr 13"x18") by spràyïng wïth còòkïng sprày.

2. In thë bòwl òf à stànd mïxër, òr ûsïng à hànd hëld mïxër, crëàm bûttër ànd sûgàr ûntïl lïght & flûffy. Thïs wïll tàkë 2-3 mïnûtës.

3. Add ëggs, ònë àt à tïmë, mïxïng àftër ëàch ëgg. Add vànïllà ànd mïx wëll.

4. In à sëpàràtë bòwl còmbïnë flòûr, sàlt, bàkïng sòdà ànd stïr wïth à whïsk tò còmbïnë. Add tò thë wët mïxtûrë ànd mïx jûst ûntïl còmbïnëd. Sprëàd òntò thë prëpàrëd còòkïë shëët.

5. Bàkë fòr 12-15 mïn, ûntïl ëdgës àrë lïght gòldën bròwn ànd thë cëntër lòòks pàlë & pûffy ànd slïghtly ûndërcòòkëd. Mïnë ûsûàlly tàkë thë fûll 15 mïnûtës. Lët còòl còmplëtëly.

6. Fòr thë fròstïng: Mïx bûttër ànd crëàm chëësë ûntïl smòòth ànd crëàmy. Add vànïllà ànd àlmònd ëxtràcts. Blënd. Add pòwdërëd sûgàr ïn 1-2 cûp ïncrëmënts ûntïl còmbïnëd, thën àdd mïlk à lïttlë àt à tïmë ànd mïx ûntïl smòòth ànd sprëàdïng cònsïstëncy. Sprëàd òvër còòlëd còòkïë bàrs.

Read More this full recipes at Seductive Sugar Cookie Bars

734 Comment

Rated 3/60 based on 60 Customer Reviews

Powered by Blogger.