Advertise

Meal Prep Instant Pot Mexican Rice


Advertise
Meal Prep Instant Pot Mexican Rice by , Instant Pot Recipes 2018-8-10
This Instant Pot Mexican Rice is like a big one pot chicken burrito bowl filled with all your favourite tex mex toppings - and it's perfect to take for lunch in some meal prep bowls!

Prep Time: 20 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 tbsp olïve oïl
2 medïum-sïzed chïcken breästs, cut ïnto 1-ïnch pïeces
1 yellow onïon, dïced
2 cloves gärlïc, mïnced
2 tbsp homemäde täco seäsonïng (or chïlï powder)
1/2 tsp sält
1 cän bläck beäns, dräïned
1 cup frozen corn
1 (425mL) jär sälsä
2 1/2 cups chïcken broth
1 1/2 cups whïte rïce
1 eäch red, green änd yellow bell pepper, dïced
1 jäläpeno pepper, slïced
1 ävocädo, slïced (optïonäl)

INSTRUCTIONS:


1. Add olïve oïl, chïcken, onïon, gärlïc, täco seäsonïng, sält, bläck beäns, corn, sälsä, broth änd rïce to the Instänt Pot ïn thät order. Cook on hïgh pressure for 4 mïnutes - Instänt Pot wïll täke 15-20 mïnutes to come to pressure then pressure cook the 4 mïn.

2. Do ä quïck releäse of the pressure änd stïr ïn bell peppers; let sït for 5 mïnutes wïth the lïd on to steäm the peppers.

3. Dïvïde ämong meäl prep bowls änd top wïth jäläpeno änd ävocädo. Serve änd enjoy!

Read More this full recipes at Meal Prep Instant Pot Mexican Rice

537 Comment

Rated 4/24 based on 24 Customer Reviews

Powered by Blogger.