Advertise

Low Carb Chicken Divan


Advertise
Low Carb Chicken Divan by , Low Carb Recipes 2018-5-20
You won't even miss the carbs! This comforting casserole has a creamy sauce made with chicken, broccoli, cheddar cheese and cauliflower rice.

Prep Time: 30 minutes
Cook time: 40 minutes
Total time: 70 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 bònëlëss, skïnlëss chïckën brëàsts, còòkëd ànd chòppëd
1 tbsp bûttër
1 ònïòn, chòppëd
1/2 tbsp gàrlïc, mïncëd
1/2 tsp gàrlïc sàlt
1 cûp chïckën bròth
3 cûps càûlïflòwër rïcë
1 cûp hëàvy crëàm
1 tsp lëmòn jûïcë
1/2 cûp màyònnàïsë
3 cûps bròccòlï, stëàmëd
2 cûps chëddàr chëësë, shrëddëd
1 tsp pàrslëy, chòppëd, fòr gàrnïsh (òptïònàl)

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350F.

2. In à làrgë skïllët, mëlt bûttër òvër mëdïûm hëàt. Add ònïòns ànd gàrlïc ànd còòk ûntïl ònïòn ïs sòftënëd. Stïr ïn gàrlïc sàlt. Add ïn càûlïflòwër rïcë.

3. Còòk ûntïl càûlïflòwër ïs sòftënëd. Stïr ïn chïckën bròth ànd còòk còvërëd fòr 10 mïnûtës.

4. Stïr ïn hëàvy crëàm ànd lëmòn jûïcë. Rëdûcë hëàt tò mëdïûm lòw. Lët sïmmër fòr 10 mïnûtës. Stïr ïn màyònnàïsë ànd rëmòvë fròm hëàt.

5. Add hàlf òf chïckën ïntò càûlïflòwër mïxtûrë. Sprëàd thë òthër hàlf òf thë chïckën òn thë bòttòm òf àn 8x8 càssëròlë dïsh. Add bròccòlï. Tòp wïth càûlïflòwër mïxtûrë. Còvër wïth chëddàr chëësë. Còvër càssëròlë ànd bàkë fòr 30 mïnûtës.

6. Rëmòvë còvër ànd bàkë fòr àn àddïtïònàl 10 mïnûtës. Sërvë hòt. Sprïnklë wïth pàrslëy ïf dësïrëd.

Read More this full recipes at Low Carb Chicken Divan

762 Comment

Rated 4/14 based on 14 Customer Reviews

Powered by Blogger.