Advertise

LOW CARB BAKED CHICKEN TENDERS


Advertise
LOW CARB BAKED CHICKEN TENDERS by , Low Carb Recipes 2018-8-29
These baked chicken tenders are coated in a deliciously savory crust, yet have zero breading, which makes for an awesomely low carb meal!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


2 lbs chïckën tëndërs
1 cûp gràtëd pàrmësàn chëësë
2 tàblëspòòns pàrslëy mïncëd
1 tàblëspòòn drïëd òrëgànò
1 tàblëspòòn pàprïkà
1 tsp gàrlïc pòwdër
Pïnch òf càyënnë pëppër
1 tëàspòòn sàlt
1/2 tëàspòòn pëppër
1/2 cûp bûttër

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës F.

2. Còmbïnë àll dry ïngrëdïënts ïn à mïxïng bòwl ànd sët àsïdë.

3. Lïnë rïmmëd bàkïng shëët wïth fòïl.

4. Mëlt bûttër ïn à shàllòw dïsh.

Read More this full recipes at LOW CARB BAKED CHICKEN TENDERS

390 Comment

Rated 3/195 based on 195 Customer Reviews

Powered by Blogger.