Advertise

Keto Taco Stuffed Mini Peppers


Advertise
Keto Taco Stuffed Mini Peppers by , Keto Recipes 2018-11-17
Keto Taco Stuffed Mini Peppers are low carb, gluten free, grain free with a paleo option. Mini bell peppers stuffed with taco seasoned ground beef and topped with optional cheese, olives, sour cream or paleo sour cream.

Prep Time: 6 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 31 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


8 mïnï bëll pëppërs cût ïn hàlf lëngthwïsë ànd sëëds rëmòvëd
½ tbsp òlïvë òïl
½ lb gròûnd bëëf
1 tbsp tàcò sëàsònïng spïcë mïx
⅓ cûp tòmàtò sàûcë
3 tbsp wàtër
½ cûp shrëddëd chëddàr chëësë *òptïònàl òmït fòr pàlëò
2 tbsp blàck òlïvë slïcës
¼ cûp sòûr crëàm òr pàlëò sòûr crëàm
1 tbsp chòppëd frësh cïlàntrò *òptïònàl

INSTRUCTIONS:


1. Prëhëàt òvën tò 350°F ànd lïnë à làrgë bàkïng shëët wïth àlûmïnûm fòïl.

2. Slïcë ëàch pëppër lëngthwïsë Rëmòvë sëëds fròm pëppërs.

3. In à 10-ïnch skïllët, còòk bëëf òvër mëdïûm-hïgh 5 tò 7 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly, ûntïl bëëf ïs bròwnëd.

4. Dràïn bëëf ànd rëtûrn tò thë skïllët. Stïr ïn tàcò sëàsònïng mïx, tòmàtò sàûcë, ànd wàtër. Còòk òvër mëdïûm hëàt 5 tò 10 mïnûtës, stïrrïng òccàsïònàlly.

5. Fïll ëàch pëppër wïth bëëf mïxtûrë ànd plàcë òn thë prëpàrëd bàkïng shëët. Bàkë 13 tò 15 mïnûtës.

6. Rëmòvë pëppërs fròm òvën. Sprïnklë wïth òptïònàl chëësë ànd slïcëd òlïvës ànd rëtûrn tò òvën fòr 1 tò 2 mïnûtës, ûntïl thë chëësë ïs mëltëd.

7. Rëmòvë fròm òvën. Tòp ëàch wïth à tëàspòòn òf òptïònàl sòûr crëàm ànd sërvë.

Read More this full recipes at Keto Taco Stuffed Mini Peppers

633 Comment

Rated 3/233 based on 233 Customer Reviews

Powered by Blogger.