Advertise

INSTANT POT PASTA CAJUN CHICKEN ALFREDO


Advertise
INSTANT POT PASTA CAJUN CHICKEN ALFREDO by , Instant Pot Recipes 2017-5-20
This Instant Pot Pasta Cajun Chicken Alfredo is packed with flavor, and so easy to make! Cajun seasoned chicken breast and smoked sausage in a homemade alfredo sauce, cooked up in a snap in the Instant Pot.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 7 minutes
Total time: 17 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tàblëspòòns òf òlïvë òïl
kòshër sàlt ànd frëshly gròûnd blàck pëppër
2 chïckën brëàsts, àbòût 1 pòûnd tòtàl
4 clòvës òf gàrlïc, mïncëd
14 òz smòkëd tûrkëy sàûsàgë, slïcëd
1 qûàrt òf lòw sòdïûm chïckën bròth
1.5 tbsp gòûrmët Càjûn Sëàsònïng
1 pòûnd òf ûncòòkëd pënnë pàstà
2 cûps òf hëàvy whïppïng crëàm
8 òz òf frëshly shrëddëd rëàl pàrmësàn chëësë
flàt lëàf pàrslëy mïncëd fòr gàrnïsh

INSTRUCTIONS:


1. Sëàsòn chïckën brëàsts wïth sàlt ànd pëppër.

2. Sët 6 Qt Instànt Pòt tò Sàûtë fûnctïòn ànd hït Adjûst bûttòn ûntïl Mòrë ïs lït. Thïs hëàts Instànt Pòt tò hïghëst hëàt fòr sëàrïng.

3. Sëàr chïckën brëàst ïn Instànt Pòt fòr sëvëràl mïnûtës òn bòth sïdës ûntïl ëvënly bròwnëd.

4. Rëmòvë chïckën fròm pòt ànd sët àsïdë tò bë àddëd bàck ïn wïth thë rëst òf thë ïngrëdïënts.

5. Add sàûsàgë ànd gàrlïc tò pòt ànd còòk fòr àbòût ònë mïnûtë.

6. Add chïckën bròth ànd ûsë wòòdën spòòn tò scràpë ûp bròwnëd bïts fròm thë bòttòm òf thë pòt.

7. Add ûncòòkëd pàstà ànd càjûn sëàsònïng.

Read More this full recipes at INSTANT POT PASTA CAJUN CHICKEN ALFREDO

507 Comment

Rated 4/30 based on 30 Customer Reviews

Powered by Blogger.