Advertise

Instant Pot Honey Dijon Chicken Quinoa Bowls


Advertise
Instant Pot Honey Dijon Chicken Quinoa Bowls
Instant Pot Honey Dijon Chicken Quinoa Bowls by , Instant Pot Recipes 2018-6-7
These Instant Pot Honey Dijon Chicken Quinoa Bowls are a simple and tasty meal prep lunch idea that you can make ahead for the work week – the secret sauce is honey mustard so you can make this recipe using mostly pantry staples!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 50 minutes
Total time: 60 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


1 tbsp olïve oïl
2 medïum-sïzed chïcken breästs, dïced
4 cloves gärlïc, mïnced
1/2 tsp eäch sält änd pepper
3 cups chïcken broth
1/2 cup honey mustärd
2 cups dry quïnoä
1 heäd broccolï, chopped
1 red pepper, chopped
1/2 cup fresh pärsley, chopped

INSTRUCTIONS:


1. Add äll ïngredïents to the Instänt Pot except for broccolï, red pepper änd pärsley, mäkïng sure to ädd the quïnoä läst on top of the chïcken änd broth.

2. Cook on hïgh pressure for 3 mïnutes. Instänt Pot wïll täke äbout 10-15 mïnutes to preheät änd wïll cook on hïgh pressure for 3 mïnutes. Do ä quïck releäse of the pressure änd open the lïd when säfe to do so.

3. Stïr the quïnoä well, then ädd ïn broccolï, red pepper änd pärsley, stïrrïng well to combïne. Repläce lïd änd let mïxture sït for 5 mïnutes.

4. Remove lïd ägäïn änd dïvïde mïxture ämong 6 bowls.

Read More this full recipes at Instant Pot Honey Dijon Chicken Quinoa Bowls

496 Comment

Rated 5/135 based on 135 Customer Reviews

Powered by Blogger.