Advertise

Instant Pot Chicken Alfredo Pasta


Advertise
Instant Pot Chicken Alfredo Pasta by , Instant Pot Recipes 2018-3-16
This Instant Pot Chicken Alfredo Pasta is an easy one pot meal made hands off in the pressure cooker! It's so creamy, the whole family loves it!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tàblëspòòns òïl
3 bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts cût ïntò 1/2" cûbës
1 tëàspòòn sàlt
1/8 tëàspòòn blàck pëppër
1 tëàspòòn mïncëd gàrlïc
1 tëàspòòn drïëd pàrslëy
1/2 tëàspòòn drïëd òrëgànò
4.5 cûps lòw sòdïûm chïckën bròth
375 gràms Bòwtïë pàstà òr òthër shòrt pàstà -- sëë nòtës ïn pòst
8 òz lïght crëàm chëësë
1 cûp mòzzàrëllà chëësë shrëddëd
1/4 cûp Pàrmësàn chëësë shrëddëd
2 tàblëspòòns wàtër
1 tàblëspòòn còrn stàrch

INSTRUCTIONS:


1. Tûrn Instànt Pòt tò sàûtë. Whën ït rëàds "hòt" àdd òïl.

2. Add thë chïckën brëàsts, sprïnklë wïth sàlt ànd pëppër, ànd bròwn òn bòth sïdës, àbòût 2 mïnûtës ëàch sïdë.

3. Add thë gàrlïc, pàrslëy ànd òrëgànò ànd stïr ànd còòk 1 mïnûtë.

4. Add thë chïckën bròth, ànd scràpë thë bòttòm òf thë pòt wïth à hàrd mëtàl spòòn tò rëmòvë àny stûck òn bïts. Tûrn thë Instànt Pòt òff.

5. Add thë pàstà -- dòn't stïr -- ànd prëss dòwn ïntò thë lïqûïd. Thë lïqûïd wïll jûst bàrëly còvër thë pàstà.

6. Pût thë lïd òn, tûrn thë vàlvë tò sëàlïng, ànd sëlëct Mànûàl òr Prëssûrë Còòk fòr 3 mïnûtës.

7. Whën thë còòk tïmë ïs òvër, dò à qûïck rëlëàsë (òpën thë vàlvë àll thë wày) ànd rëmòvë thë lïd. Tûrn thë Instànt Pòt tò sàûtë.

8. Stïr ïn thë crëàm chëësë, mòzzàrëllà, ànd Pàrmësàn. Stïr tògëthër thë wàtër ànd còrn stàrch ànd stïr ïntò thë pàstà. Còòk ànd stïr ûntïl thïckënëd ànd sëàsòn tò yòûr tàstës.

Read More this full recipes at Instant Pot Chicken Alfredo Pasta

438 Comment

Rated 4/132 based on 132 Customer Reviews

Powered by Blogger.