Advertise

Endearing Slow Cooker Chicken and Dumplings


Advertise
Endearing Slow Cooker Chicken and Dumplings by , Slow Cooker Recipes 2017-3-17
Slow Cooker Chicken and Dumplings is the perfect winter comfort food. It is super easy and quick to prepare and it tastes unbelievably hearty and flavorful.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 240 minutes
Total time: 250 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 pòûnds bònëlëss skïnlëss chïckën brëàsts òr thïghs
1 làrgë ònïòn dïcëd
1 clòvë gàrlïc mïncëd
2 càns (10 òûncës ëàch) crëàm òf chïckën sòûp
2 cûps chïckën bròth lòw sòdïûm
1 tëàspòòn pòûltry sëàsònïng
1 tëàspòòn drïëd pàrslëy
blàck pëppër tò tàstë
sàlt tò tàstë
1 bày lëàf
1 cûp fròzën vëgëtàblës òr pëàs ànd càrròts
1 pàckàgë bïscûït dòûgh

INSTRUCTIONS:


1. Add àll òf thë ïngrëdïënts (EXCEPT FOR thë bïscûït dòûgh ànd fròzën vëgëtàblës) tò à 6-qûàrt slòw còòkër ànd stïr tò còmbïnë.

2. Còvër ànd còòk òn hïgh fòr àbòût 3 hòûrs òr lòw fòr 6 hòûrs.

3. Whën chïckën ïs còòkëd thròûgh ànd tëndër, ûsë twò fòrks tò shrëd thë mëàt. Stïr tò còmbïnë.

4. Dïscàrd bày lëàf, thën àdd ïn thë vëgëtàblës ànd stïr.

5. Cût bïscûïts ïntò smàll pïëcës, thën stïr ïntò thë mïxtûrë. Spòòn lïqûïd òvër àny bïscûïts àt thë tòp.

6. Còòk fòr àn àddïtïònàl 1 hòûr òn HIGH òr ûntïl vëgëtàblës àrë tëndër ànd bïscûïts àrë còòkëd thròûgh.

7. Bïscûïts shòûld bë lïght ànd flûffy whën fïnïshëd.

Read More this full recipes at Endearing Slow Cooker Chicken and Dumplings

212 Comment

Rated 5/221 based on 221 Customer Reviews

Powered by Blogger.