Advertise

Delectable Beef Stroganoff Casserole


Advertise
Delectable Beef Stroganoff Casserole by , Casserole Recipes 2018-7-16
This easy beef stroganoff casserole recipe is totally amazing!! Super simple to make, creamy, and total comfort food that even my kids love. Topped with those crispy fried onions you love it's like beef stroganoff on another level. Give it a whirl and let us know what you think!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


1 lb stëw mëàt cût ïntò bïtë sïzë pïëcës, òr yòû càn ûsë à lb. òf gròûnd bëëf
3 c ëgg nòòdlës mëàsûrëd ûncòòkëd
1/3 ònïòn dïcëd
1 1/2 c mûshròòms I ûsë bàby bëllàs
1 càn crëàm òf mûshròòm sòûp
1 c bëëf bròth
1 tbsp wòrcëstërshïrë sàûcë
1 c sòûr crëàm
1 c Frënch's crïspy frïëd ònïòns
1 tbsp mïncëd gàrlïc
2 tbsp òlïvë òïl

INSTRUCTIONS:


1. Pût òn à pòt òf wàtër tò bòïl yòûr ëgg nòòdlës ïn. Whën nòòdlës àrë dònë, sët àsïdë.

2. In ànòthër pòt hëàt òlïvë òïl, gàrlïc, ònïòns, ànd stëw mëàt. (cût stëw mëàt ïntò smàllër bïtë sïzë pcs. bëfòrë àddïng, òr ûsë gròûnd bëëf ïf yòû prëfër)

3. Bròwn mëàt òn àll sïdës bût yòû dòn't nëëd tò còòk mòrë thàn thàt sïncë ït ïs gòïng ïn thë òvën. (dràïn ïf yòû'rë còòkïng gròûnd bëëf)

4. Add yòûr mûshròòms ànd còòk fòr à mïnûtë òr twò tògëthër.

5. Add crëàm òf mûshròòm sòûp, bròth, ànd sòûr crëàm ànd stïr.

6. Allòw tò sïmmër fòr à mïnûtë.

7. Add yòûr wòrcëstërshïrë sàûcë, stïr, ànd thën àdd yòûr còòkëd ëgg nòòdlës.

8. Stïr, àdd à pïnch òf sàlt tò tàstë.

9. Sprày à càssëròlë dïsh wïth nòn stïck sprày. Pòûr strògànòff còntënts ïntò 9x12 dïsh, còvër wïth fòïl ànd còòk fòr 20 mïnûtës àt 350 dëgrëës.

10. Rëmòvë fòïl, sprïnklë frïëd ònïòns òn tòp ànd còòk fòr àbòût 5 mòrë mïnûtës jûst ûntïl thëy gët gòldën bròwn.

Read More this full recipes at Delectable Beef Stroganoff Casserole

724 Comment

Rated 4/201 based on 201 Customer Reviews

Powered by Blogger.