Advertise

Comely Instant Pot Chicken Tortilla Soup


Advertise
Instant Pot Chicken Tortilla Soup by , Instant Pot Recipes 2018-1-10
This easy Instant Pot chicken tortilla soup recipe tastes like it's been cooked low and slow, but it's fast and requires minimal effort!

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 30 minutes
Total time: 35 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


1 tàblëspòòn òlïvë òïl
1/2 mëdïûm ònïòn chòppëd
3 chïckën brëàsts (bònëlëss, skïnlëss)
4 clòvës gàrlïc mïncëd
1 tëàspòòn gròûnd cûmïn
1 tëàspòòn smòkëd pàprïkà
1 tëàspòòn chïlï pòwdër
1 (12 flûïd òûncës) càn còrn dràïnëd
1 (19 flûïd òûncës) càn blàck bëàns dràïnëd & rïnsëd
1 (4 òûncë) càn dïcëd grëën chïlïës
2 (13.5 flûïd òûncë) càns fïrë-ròàstëd dïcëd tòmàtòës wïth jûïcës
4 cûps chïckën bròth
Sàlt & pëppër tò tàstë
Tòppïngs (òptïònàl, tò tàstë):
Chòppëd àvòcàdò
Mëxïcàn shrëddëd chëësë blënd
Chòppëd cïlàntrò
Tòrtïllà chïps
Lïmë wëdgës
Grëëk yògûrt òr sòûr crëàm

INSTRUCTIONS:


1. Sàûté thë ònïòn ïn yòûr Instànt Pòt fòr 5 mïnûtës.

2. Add thë òthër sòûp ïngrëdïënts, ëxcëpt fòr sàlt & pëppër, tò yòûr prëssûrë còòkër ànd gïvë ït à stïr.

3. Càncël sàûté ànd ënsûrë thë lïd ïs òn "sëàlïng". Còòk òn hïgh prëssûrë fòr 8 mïnûtës. It'll tàkë àbòût 10-15 mïnûtës fòr ït tò gët ûp tò prëssûrë.

4. Oncë thë còûntdòwn hàs fïnïshëd, càrëfûlly dò à qûïck prëssûrë rëlëàsë (sòûps càn splàttër à bït).

5. Tàkë thë chïckën òût ànd shrëd ït wïth twò fòrks. Add ït bàck ïntò thë sòûp, dïsh ït ûp, ànd tòp ëàch bòwl às dësïrëd.

Read More this full recipes at Instant Pot Chicken Tortilla Soup

498 Comment

Rated 5/220 based on 220 Customer Reviews

Powered by Blogger.